ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล สงขา พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สงขลา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยในเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และทีมนิเทศจาก 2 คณะและกองต่างๆ ของสถาบันพระบรมพระบรมราชชนก ในการนิเทศการปฏิวัติราชการตามเป้าหมายและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ หรือการจัดทำภารกิจต่างๆให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และประสานเชื่องโยงในทุกระดับ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่างๆ ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ได้สองคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของแต่ละพื้นที่

หมวดหมู่: