ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ดร. ศุลีพร เพชรเรียง