Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

alt=

ขอแสดงความยินดีแก่นางปฐมามาศ  โชติบัณและคณะ ที่ได้รับรางวัลชนะะเลิศนวตกรรมทางการพยาบาล  เพื่อลดภาวะโลกร้อน ประเภทการศึกษาพยาบาล เรื่อง  ชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล และนางธารินี  นนทพุทธ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการบริการพยาบาล

ขอแสดงความยินดีท่านผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ระดับผู้บริหาร ประจำปี 2560

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ หัวหน้างานวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาทั่วไป เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนจากกองทุน ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต ประเภท รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในงาน ๘๐ปี ครูของครู...ครูผู้ให้ วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ และอาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 • ขอแสดงความยินดีแก่นางปฐมามาศ โชติบัณและคณะ ที่ได้รับรางวัลชนะะเลิศนวตกรรมทางการพยาบาล

  ขอแสดงความยินดีแก่นางปฐมามาศ โชติบัณและคณะ ที่ได้รับรางวัลชนะะเลิศนวตกรรมทางการพยาบาล

  Monday, 16 February 2015 05:09

  Published in รางวัลแห่งความภูมิใจ

 • ขอแสดงความยินดีผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ระดับผู้บริหาร ประจำปี 2560

  ขอแสดงความยินดีผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล...

  Monday, 16 February 2015 05:09

  Published in รางวัลแห่งความภูมิใจ

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ

  Monday, 16 February 2015 10:08

  Published in รางวัลแห่งความภูมิใจ

 • นวัตกรรมแห่งชาติ

  นวัตกรรมแห่งชาติ "ลำซิ่ง แดนซ์ซิ่ง แอโรบิค"

  Tuesday, 17 February 2015 02:20

  Published in รางวัลแห่งความภูมิใจ

 • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ หัวหน้างานวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาทั่วไป เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนจากกองทุน ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต ประเภท รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ หัวหน้างานวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา...

  Monday, 21 May 2018 08:16

  Published in รางวัลแห่งความภูมิใจดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ. ต่างๆ 

1. ฟอร์มมคอ.3 ฉบับปรับแก้ไข 18 พ.ค.61 คลิกที่นี้

2. ฟอร์มมคอ.4 ฉบับปรับแก้ไข 18 พ.ค.61 คลิกที่นี้

3. ฟอร์มมคอ.5 ฉบับปรับแก้ไข 18 พ.ค.61 คลิกที่นี้

4. ฟอร์มมคอ.6 ฉบับปรับแก้ไข 18 พ.ค.61 คลิกที่นี้