Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

  • ประชาสัมพันธ์
  • นักศึกษา
  • บุคลากร
  • อบรม/สัมมนา
  • ประกวดราคา
  • รับสมัครงาน
ฟื้นฟู 2559

  ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบ­รมราชชนนี  สงขลา  ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบ­รมราชชนนี  สงขลา  ได้กำหนดจัดโครงการอบรมระยะสั้น “ฟื้นฟูวิชาการ การพยาบาลเวชปฏิบัติ” สำหรับพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติทั้งที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยงานอื่น ๆ ด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน  จำนวน  150 คน  ระหว่างวันที่  29 – 4 มีนาคม  2559  ณ  หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา   ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์  30    หน่วย 1. ตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัคร 2. รายละเอียดโครงการ 3. แผนที่การเดินทาง

การชำระค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ระบบรับกลาง และนักศึกษาระบบรับตรงที่ค้างชำระอุปกรณ์การศึกษา ขอให้ดาวโหลดเอกสารการชำระเงินเพื่อชำระค่าตามวันและเวลาที่กำหนดในรายการ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ กำหนดชำระเงินรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 –28 กรกฎาคม 2557 นักศึกษาใหม่ ระบบรับกลางขอให้ดาวโหลดเอกสารชำระค่าบำรุงการศึกษา (คลิก) และเอกสารชำระค่าอุปกรณ์การศึกษา (คลิก) จ่าย ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ นักศึกษาใหม่ระบบรับตรงที่ค้างชำระ ขอให้ดาวโหลดเอกสารชำระค่าอุปกรณ์การศึกษา (คลิก) จ่าย ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

คำชี้แจงระบบประเมินสมรรถนะ58

ขั้นตอนการดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมิน คู่มือดาวน์โหลด คำชี้แจงในการประเมิน ประเมินสมรรถนะจากไฟล์ที่ดาวโหลด และทำการประเมินสมรรถนะ (โดยใส่คะแนนเป็นตัวเลขเท่านั้น) เมื่อประเมินเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนส่งแบบประเมิน ให้บันทึกไฟล์ไว้เป็นหลักฐาน การประเมินให้ระบุเป็นตัวเลขความพึงพอใจระดับ 1-5  ในช่องที่ต้องการให้คะแนน ส่งไฟล์การประเมินกลับที่ E-mail bcnsk_hrd@hotmail.com (ภายในวันที่ 19 สิงหาคม2558) 1. หากไม่ส่งไฟล์ประเมินตามวันที่กำหนด ระบบจะปิด ท่านไม่สามารถมาขอแบบฟอร์มเพื่อประเมินด้วยกระดาษได้ (คำสั่งผู้อำนวยการ) 2. หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาในการเข้าประเมินกรุณาติดต่อ กลุ่มงานวิทยบริการ โทร 341 หรือ คุณมาลินี หมีรักษา (น้องเปิ้ล) โทร 418 สามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อทำแบบประเมินที่   

 

 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บุษกร โกมลภมร
ขอแสดงความยินดีแก่นางปฐมามาศ  โชติบัณและคณะ ที่ได้รับรางวัลชนะะเลิศนวตกรรมทางการพยาบาล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
นวัตกรรมแห่งชาติ

.

ประกาศ ขอเชิญทุกท่านเข้าใช้ฐานข้อมูล CINAHL Plus with Full Text เพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยระดับนานาชาตินานาชาติ คู่มือการใช้งาน  (คลิก)

Add comment


Security code
Refresh