Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

alt=

ขอแสดงความยินดีแก่นางปฐมามาศ  โชติบัณและคณะ ที่ได้รับรางวัลชนะะเลิศนวตกรรมทางการพยาบาล  เพื่อลดภาวะโลกร้อน ประเภทการศึกษาพยาบาล เรื่อง  ชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล และนางธารินี  นนทพุทธ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการบริการพยาบาล

ขอแสดงความยินดีท่านผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ระดับผู้บริหาร ประจำปี 2560

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ หัวหน้างานวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาทั่วไป เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนจากกองทุน ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต ประเภท รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในงาน ๘๐ปี ครูของครู...ครูผู้ให้ วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ และอาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 • ขอแสดงความยินดีแก่นางปฐมามาศ โชติบัณและคณะ ที่ได้รับรางวัลชนะะเลิศนวตกรรมทางการพยาบาล

  ขอแสดงความยินดีแก่นางปฐมามาศ โชติบัณและคณะ ที่ได้รับรางวัลชนะะเลิศนวตกรรมทางการพยาบาล

  Monday, 16 February 2015 05:09

  Published in รางวัลแห่งความภูมิใจ

 • ขอแสดงความยินดีผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ระดับผู้บริหาร ประจำปี 2560

  ขอแสดงความยินดีผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล...

  Monday, 16 February 2015 05:09

  Published in รางวัลแห่งความภูมิใจ

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ

  Monday, 16 February 2015 10:08

  Published in รางวัลแห่งความภูมิใจ

 • นวัตกรรมแห่งชาติ

  นวัตกรรมแห่งชาติ "ลำซิ่ง แดนซ์ซิ่ง แอโรบิค"

  Tuesday, 17 February 2015 02:20

  Published in รางวัลแห่งความภูมิใจ

 • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ หัวหน้างานวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาทั่วไป เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนจากกองทุน ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต ประเภท รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ หัวหน้างานวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา...

  Monday, 21 May 2018 08:16

  Published in รางวัลแห่งความภูมิใจดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ. ต่างๆ 

1. ฟอร์มมคอ.3 ฉบับปรับแก้ไข 18 พ.ค.61 คลิกที่นี้

2. ฟอร์มมคอ.4 ฉบับปรับแก้ไข 18 พ.ค.61 คลิกที่นี้

3. ฟอร์มมคอ.5 ฉบับปรับแก้ไข 18 พ.ค.61 คลิกที่นี้

4. ฟอร์มมคอ.6 ฉบับปรับแก้ไข 18 พ.ค.61 คลิกที่นี้

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ หัวหน้างานวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาทั่วไป เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนจากกองทุน ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต ประเภท รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในงาน ๘๐ปี ครูของครู...ครูผู้ให้ วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ และอาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ขอแสดงความยินดีแก่นางปฐมามาศ  โชติบัณและคณะ ที่ได้รับรางวัลชนะะเลิศนวตกรรมทางการพยาบาล  เพื่อลดภาวะโลกร้อน ประเภทการศึกษาพยาบาล เรื่อง  ชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล และนางธารินี  นนทพุทธ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการบริการพยาบาล

ขอแสดงความยินดีท่านผู้อำนวยการประไพพิศ สิงหเสม ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ระดับผู้บริหาร ประจำปี 2560

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้