Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Articles

การพยาบาลจิตเวช

 วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

 เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านการรับรู้ ปีการศึกษา 2560  (คลิกเพื่อดาวโหลด) 

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพยาบาลจิตเวชเด็ก ปีการศึกษา 2559 (คลิกเพื่อดาวโหลด) 

 เอกสารประกอบการสอน เรื่องพฤติกรรมบำบัด ปีการศึกษา 2559 (คลิกเพื่อดาวโหลด) 


เอกสารประกอบการสอน เรื่องการบำบัดรักษาทางจิต ปีการศึกษา 2558 (คลิกเพื่อดาวโหลด) 

เอกสารประกอบการสอนการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด (คลิกเพื่อดาวโหลด)
             แบบทดสอบหลังเรียน  (คลิกเข้าทำแบบทดสอบ)

  เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การประเมินสภาพจิต (คลิกเพื่อดาวโหลด)
              แบบทดสอบหลังเรียน  (คลิกเข้าทำแบบทดสอบ)

  เอกสารประกอบการสอน เรื่อง กิจกรรมกลุ่มบำบัด (คลิกเพื่อดาวโหลด)

              แบบทดสอบหลังเรียน  (คลิกเข้าทำแบบทดสอบ)

 


 

 วิชาการสอนและการให้คำปรึกษา

  เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการสร้างสัมพันธภาพ ปีการศึกษา 2560  (คลิกเพื่อดาวโหลด)