Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เดิมชื่อโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยภาคใต้ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงเรียนพยาบาลลำดับที่ ๕ ของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๖๔ ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๑.๑๕ ตารางวา ต่อมาได้ขยายพื้นที่เพิ่มเติมคือบ้านเลขที่ ๖๖๗ ถนนสงขลา-เกาะยอ หมู่ที่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ ๒๓ ไร่ ๒ งาน เป็นที่ตั้งหอพักนักศึกษา

 

วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย นักศึกษารุ่นแรกจำนวน ๕๐ คน

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ทำพิธีเปิดโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยภาคใต้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น คือ พระบำราศนราดูร

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้รับพระราชกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องหมายให้แก่โรงเรียนพยาบาล ผดุงครรภ์และอนามัยภาคใต้ คือ สว. ไขว้เป็นรูปดอกบัว ซึ่งเป็นนามาภิไธยย่อของพระองค์

พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้ยกวิทยฐานะเป็นวิทยาลัยพยาบาลสงขลา สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาลสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๓๖ มีการรวมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิตและการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ ในหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในหลายกรม กองเข้าด้วยกัน โดยในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงให้สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขเป็นราชการบริหารส่วนกลางมีฐานะเป็นสำนัก ต่ำกว่ากรม สูงกว่ากองวิทยาลัยพยาบาล

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยของกระทรวงสาธารณสุขเป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี” ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลสงขลา จึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา”

วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขเป็น “สถาบันพระบรมราชชนก” ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จึงสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๔๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับอนุมัติให้รับปริญญาบัตรตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นมา

พ.ศ. ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี) เข้าสมทบ

พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) เข้าสบทบอีกหนึ่งหลักสูตร