Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เครื่องหมายวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม ตรงกลางเป็นอักษร สว. ไขว้เป็นรูปดอกบัว

 

อักษร “ส” สีแดง เป็นสีประจำพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อักษร “ว” สีขาว รูปดอกบัว คือ เครื่องหมายแห่งปัญญา

วงกลมรอบนอก มีหอยสังข์อยู่บนพานแว่นฟ้า เป็นเครื่องหมายประจำจังหวัดสงขลา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้