Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ปรัชญา

กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และแบบอย่างที่ดีด้านวิชาชีพ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลมีความรู้ มีคุณธรรม นำสังคมพัฒนา โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ อันเป็นสากล

 

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีสมรรถนะสูงด้านผู้สูงอายุ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และอาเซียน

 

พันธกิจ

๑. พัฒนาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาให้มีสมรรถนะสากล

๒. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะสูงด้านผู้สูงอายุ

๓. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานเชิงวิชาชีพ

๔. บริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง

๕. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ

๖. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๗. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านการวิจัย/ ผลิตผลงานวิชาการด้านผู้สูงอายุและสาขาสุขภาพรวมทั้งส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่

 

วัตถุประสงค์

๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

๒. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

๓. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านคลินิกและด้านชุมชน

๔. ให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

๕. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบูรณาการในการเรียนการสอน การบริการวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา

๖. พัฒนาศูนย์ศึกษาผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

๗. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพร้อมรับการประเมินจากภายในและภายนอก

 

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

   “สร้างคนจากชุมชน  เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”

อัตลักษณ์ของบัณฑิต
   "บริการสุขภาพ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"

 

นโยบายของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

๑. ใช้การบริหารคุณภาพทั้งระบบ

๒. บูรณาการศาสตร์ทุกพันธกิจ

๓. ส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะสู่สังคมคุณภาพ

๔. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

๕. ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและเอกลักษณ์ของสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

๖. ใช้การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กร

 

อัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

   “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”

บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก

นอกจากนี้ สถาบันพระบรมราชนก ได้กำหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์ไว้ ดังนี้

S= Service mind

A= Analytical thinking

P= Participation

   จิตบริการ (Service mind) หมายถึง จิตที่พร้อมที่จะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยามที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือ ความสงบเย็นและพลังแห่งความดี จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยความเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปิติสุข มีคุณค่าและพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้น เป็นความสมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจทำ และเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ หรือทรัพย์สินในการทำกิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุข ที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น

   การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) คือ การคิดเพื่อให้เกิดมุมมองที่มองเห็นอย่างเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันทั้งความสัมพันธ์ทางเดียว หรือทางตรงข้ามและนำไปสู่การตีความและให้ความหมายในองค์ประกอบนั้นๆ อย่างลึกซึ้งอย่างเป็นเหตุผลและสอดคล้องกัน ดังนั้น การคิดวิเคราะห์จึงหมายถึง ความสามารถในการจำแนก แจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น

  การคำนึงถึงผู้ป่วยและการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม (Participation) สิทธิของผู้ป่วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์บนการตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึงความเป็นอิสระของมนุษย์ (Human Autonomy) สิทธิผู้ป่วยนั้นเป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิที่สำคัญที่สุดในการเป็นผู้ป่วยคือ สิทธิที่จะได้รับการบอกเล่าถึงข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ป่วยจะได้เข้าใจและยินยอมให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ การยินยอมของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะผู้ป่วยจะได้ทราบถึงธรรมชาติ ลักษณะการรักษา ตลอดจนประโยชน์อันพึงจะเกิดขึ้น


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์์

วิทยาลัยจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลที่ประกอบด้วยความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ วิชาการ มีทักษะชีวิตและมีคุณค่าต่อสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจึงต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ดังนี้

๑. มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพพยาบาล

๒. มีทักษะในการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพและให้บริการพยาบาลโดยใช้แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ และการรักษาพยาบาลตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเอง

๓. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและเคารพในสิทธิมนุษยชน

๔. มีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

๕. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพและบุคลากรอื่นในการให้บริการสาธารณสุข

๖. พัฒนาการบริการและการบริหารจัดการทางการพยาบาลให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการทางสังคม

๗. ทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล

๘. มีทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามบทบาทหน้าที่

๙. มีความสามารถในการสอนและนิเทศงานบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบ

๑๐. มีสุขภาพกายและจิตดี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข