Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ระบบรับตรง 2561


   ขอแก้ไขประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561    คลิกที่นี้

 ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561   คลิกที่นี้

ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561   คลิกที่นี้

  ประกาศเรื่อง การเก็บเงินทำนุบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข การรับตรงอิสระ ประจำปี 2561   คลิกที่นี้

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561   คลิกที่นี้

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ   คลิกที่นี้

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และชำระค่าบำรุงการศึกษา ระบบรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561  คลิกที่นี่

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561  คลิกที่นี่