Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ระบบรับตรง 2561

   ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ   คลิกที่นี้

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และชำระค่าบำรุงการศึกษา ระบบรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561  คลิกที่นี่

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561  คลิกที่นี่