• ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • บุคลากร
  • อบรม/สัมนา
- วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ขอปิดการส่งบทความเพื่มเติมชั่วคราว เนื่องจากบทความเต็มโควตาแล้ว หากทางนั้นมีความประสงค์รับบทความใหม่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
โครงการ การจัดทำวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ฉบับออนไลน์ใน Thai Journal Online ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2599 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่นี่

Additional information