1915 1769 1300 1619 1092 1373 1457 1029 1880 1629 1573 1494 1130 1554 1274 1926 1404 1813 1611 1060 1103 1264 1785 1701 1804 1829 1387 1627 1376 1280 1566 1054 1200 1328 1311 1078 1508 1240 1128 1020 1870 1288 1862 1176 1513 1998 1103 1738 1516 1260 1495 1301 1431 1109 1118 1929 1893 1642 1087 1881 1389 1569 1401 1148 1996 1903 1014 1103 1155 1386 1603 1168 1469 1366 1502 1544 1895 1722 1921 1489 1124 1117 1004 1470 1364 1221 1089 1761 1968 1605 1016 1707 1829 1003 1029 1408 1095 1851 1351 ประวัติวิทยาลัย
BCNSK

   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เดิมชื่อคือ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยภาคใต้ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงเรียนพยาบาลลำดับที่ 5 ของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 64 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 15 ไร่ 1 งาน 1.15 ตารางวา ต่อมาได้ขยายพื้นที่เพิ่มเติมที่บ้านเลขที่ 667 ถนนสงขลา-ระโนด หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 23 ไร่ 2 งาน เป็นที่ตั้งหอพักนักศึกษา วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขเป็น “สถาบันพระบรมราชชนก” ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จึงอยู่ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2540 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตได้รับอนุมัติปริญญาบัตรตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมา