1357 1776 1048 1385 1658 1883 1566 1953 1056 1322 1506 1237 1306 1490 1828 1999 1233 1281 1660 1555 1373 1789 1225 1059 1772 1060 1246 1090 1214 1966 1960 1200 1173 1799 1376 1929 1524 1654 1442 1807 1550 1007 1259 1528 1376 1181 1202 1692 1574 1741 1894 1042 1652 1750 1310 1129 1369 1657 1736 1302 1824 1777 1857 1532 1530 1247 1752 1043 1042 1692 1721 1093 1567 1962 1190 1607 1833 1250 1413 1653 1701 1574 1541 1259 1070 1530 1924 1472 1777 1501 1534 1116 1660 1628 1691 1002 1341 1859 1716 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1หลัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อร้างอาคารอเนกประสงค์-จำนวน-1หลัง