1006 1827 1106 1631 1601 1118 1137 1488 1500 1024 1888 1396 1970 1132 1297 1343 1255 1314 1997 1207 1923 1088 1455 1869 1040 1663 1133 1159 1380 1390 1836 1718 1033 1851 1784 1724 1169 1024 1669 1539 1250 1158 1042 1291 1636 1997 1415 1551 1216 1077 1313 1387 1070 1602 1264 1522 1755 1098 1542 1094 1222 1107 1706 1636 1752 1293 1396 1338 1875 1704 1714 1631 1235 1469 1195 1963 1733 1621 1232 1886 1616 1304 1134 1001 1048 1210 1914 1319 1874 1296 1193 1735 1263 1017 1605 1229 1269 1139 1424 โครงการ Research Plus กิจกรรมที่ 2 เพิ่มทุนวิจัยภายนอกและการเผยแพร่ระดับนานาชาติ กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ในการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ของกลุ่มงานวิจัย นวตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

ดร.มาริสา สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้มอบหมายให้ อ.จีระภา นะแส รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทน ได้กล่าวเปิดงานโครงการ Research Plus กิจกรรมที่ 2 เพิ่มทุนวิจัยภายนอกและการเผยแพร่ระดับนานาชาติ กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ในการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ของกลุ่มงานวิจัย นวตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หมวดหมู่: