โครงสร้าง-ณ-วันที่-24-05-64

โครงสร้างการบริหาร 24-05-64

กลุ่มอำนวยการ (คน) กลุ่มวิชาการ (คน) กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ (คน)
35 30 19

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่ม / งาน รับผิดชอบ ชื่อ
อำนวยการ หัวหน้า อ.จีระภา
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความเสี่ยง หัวหน้า อ.สิริมาส
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความเสี่ยง งานยุทธศาสตร์ ดร.อรอนงค์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความเสี่ยง งานยุทธศาสตร์ อ.ตวงพร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความเสี่ยง งานยุทธศาสตร์ อ.ปภัชญา
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความเสี่ยง งานยุทธศาสตร์ อ.รวีพร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความเสี่ยง งานความเสี่ยง อ.พัชรี
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความเสี่ยง งานความเสี่ยง อ.ดวงมน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป หัวหน้า อ.อภิสิทธิ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงิน / บัญชี นางปราณี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงิน / บัญชี นางพรรษ์ณพัฒน์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงิน / บัญชี นางสมฤดี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ / งานสารบรรณ นางมาลินี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ นางสาววิมลมณี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ นางสาวอัจจิมา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ นางสาวอัจฉรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ นางสาวกมลชนก
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ นางอารีย์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ นายอาทิตย์
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล หัวหน้า อ.ทิพย์สุคนธ์
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล งานการเจ้าหน้าที่ นางมาริกา
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล งานบริหารและพัฒนาบุคลากร อ.สาวิตรี
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล งานบริหารและพัฒนาบุคลากร อ.สมุลทิพย์
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล งานบริหารและพัฒนาบุคลากร นางมาลินี
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ หัวหน้า ดร.เทอดศักดิ์
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ งานสารสนเทศ นายวทัญญู
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ งานสารสนเทศ นายศักดิ์ชัย
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ งานสารสนเทศ นายนนทวัฒน์
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ งานโสตทัศนูปกรณ์ นายปรีชา (เกษียร)
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ งานโสตทัศนูปกรณ์ นายวสันต์
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ งานห้องสมุด นางบุษราภรณ์
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ งานห้องสมุด นางวิไลรัตน์
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ งานห้องสมุด นางปรายทิพย์
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ งานห้องปฏิบัติการณ์ อ.ธารินี
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ งานห้องปฏิบัติการณ์ อ.อรทัย
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ งานห้องปฏิบัติการณ์ นางนุชนาฎ

กลุ่มวิชาการ

กลุ่ม / งาน รับผิดชอบ ชื่อ
วิชาการ หัวหน้า ดร.มาริสา
ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ แนวคิดพื้นฐาน และบริหารการพยาบาล หัวหน้า อ.สุรศักดิ์
ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ หัวหน้า ดร.ปาริชาต
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน หัวหน้า อ.ทรงฤทธิ์
ภาควิชาการพยาบาลเด็ก หัวหน้า ดร.ชุติมา
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช หัวหน้า อ.นัยนันต์
สำนักการศึกษาทั่วไป หัวหน้า อ.สุกันยา
กลุ่มงานทะเบียน วัด และประเมินผล หัวหน้า อ.ปฐมพร
กลุ่มงานทะเบียน วัด และประเมินผล งานทะเบียน นางสาวชรินรัตน์
กลุ่มงานทะเบียน วัด และประเมินผล งานวัดและประเมินผล อ.พนัสยา
กลุ่มงานทะเบียน วัด และประเมินผล งานวัดและประเมินผล นางสาวชรินรัตน์
กลุ่มงานทะเบียน วัด และประเมินผล งานวัดและประเมินผล นางสาวอลิสา
กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา หัวหน้า ดร.มาริสา
กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา งานบริหารหลักสูตร ดร.มาริสา
กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา งานบริหารหลักสูตร อ.ขวัญเรือน
กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา งานบริหารหลักสูตร อ.ปฐมพร
กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา งานบริหารหลักสูตร อ.จิรารัตน์
กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา งานบริหารหลักสูตร อ.ทรงฤทธิ์
กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา งานบริหารหลักสูตร นางสาวเหมลดา
กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา งานคุณภาพการศึกษา อ.สกุนตลา
กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา งานคุณภาพการศึกษา อ.นภาพร
กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา งานคุณภาพการศึกษา อ.ทิพย์ศิริ
กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา งานคุณภาพการศึกษา นายจตุรพิธ
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา หัวหน้า อ.ยุวนิดา
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา / ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อ.สุระพร
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา / ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อ.กฤติกา
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา / ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อ.สุกันยา
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา / ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อ.ณัชชา
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา อ.ธิดารัตน์
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา อ.นิสาชล
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา อ.วิกานดา
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา นางสาวลีนา

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่ม / งาน รับผิดชอบ ชื่อ
วิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้า ดร.ศิริวรรณ
กลุ่มงานวิจัยและวารสาร หัวหน้า ดร.จินตวีร์พร
กลุ่มงานวิจัยและวารสาร งานวิจัยและผลงานวิชาการ อ.วรินทร์ลดา
กลุ่มงานวิจัยและวารสาร งานวิจัยและผลงานวิชาการ อ.เกษศิรินทร์
กลุ่มงานวิจัยและวารสาร งานวิจัยและผลงานวิชาการ นางสาวเสาวนันท์
กลุ่มงานวิจัยและวารสาร งานวรสารและนวตกรรม ดร.กิตติพร
กลุ่มงานวิจัยและวารสาร งานวรสารและนวตกรรม อ.ปฐมามาศ
กลุ่มงานวิจัยและวารสาร งานวรสารและนวตกรรม อ.นวพร
กลุ่มงานวิจัยและวารสาร งานวรสารและนวตกรรม นางสาวกมลวรรณ
กลุ่มงานวิจัยและวารสาร งานจัดการความรู้ อ.ผาณิต
กลุ่มงานวิจัยและวารสาร งานวิเทศสัมพันธ์ ดร.ศักรินทร์
กลุ่มงานบริการวิชาการและศูนย์ศึกษา หัวหน้า อ.จารุณี
กลุ่มงานบริการวิชาการและศูนย์ศึกษา งานบริการวิชาการ อ.พรรณี
กลุ่มงานบริการวิชาการและศูนย์ศึกษา งานบริการวิชาการ อ.นิตยา
กลุ่มงานบริการวิชาการและศูนย์ศึกษา งานบริการวิชาการ อ.เจิดนภา
กลุ่มงานบริการวิชาการและศูนย์ศึกษา งานบริการวิชาการ นางประภาพร
กลุ่มงานบริการวิชาการและศูนย์ศึกษา งานบริการวิชาการ นางสาวณญาดา
กลุ่มงานบริการวิชาการและศูนย์ศึกษา งานศูนย์ Excellent Center อ.จารุณี
กลุ่มงานบริการวิชาการและศูนย์ศึกษา งานศูนย์ Excellent Center อ.อริสา
กลุ่มงานบริการวิชาการและศูนย์ศึกษา งานศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน อ.ตรีทิพย์