ดร.มาริสา สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา และนายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยแบบองค์รวมและต่อเนื่อง (โครงการโรงพยาบาล 1,000 เตียง) ระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา และเทศบาลนครสงขลา เพื่อร่วมกันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่มีภาระปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชนของเทศบาลนครสงขลา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยแบบองค์รวมและต่อเนื่อง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสารภี 2 ชั้น5 เทศบาลนครสงขลา

หมวดหมู่: