ดร.มาริสา สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการหลักสูตรฝึกอบรมภาวะโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ในการจัดการระบบอาหารเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของกลุ่มเปราะบางทางโภชนาการในชุมชนไทย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

หมวดหมู่: