1927 1158 1922 1246 1157 1909 1791 1801 1607 1976 1038 1212 1019 1373 1571 1720 1145 1051 1674 1882 1662 1483 1042 1355 1667 1386 1699 1566 1136 1695 1967 1937 1989 1469 1823 1616 1061 1116 1603 1269 1561 1382 1487 1991 1399 1981 1805 1905 1318 1707 1513 1247 1514 1327 1215 1009 1884 1431 1203 1939 1472 1671 1554 1125 1160 1802 1767 1091 1653 1008 1005 1288 1205 1717 1788 1124 1605 1623 1247 1528 1884 1399 1284 1241 1169 1944 1709 1428 1824 1309 1508 1492 1684 1267 1483 1486 1655 1543 1705 ภาพกิจกรรมการจัดอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย

ดร.มาริสา สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นหน่วยงานสีเขียวแห่งความสุข (Green Office) : กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา โดยวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้นและแผนการอพยพหนีไฟในสถานศึกษาเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เกิดความตระหนัก และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้

หมวดหมู่: