วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” การดำเนินงานบูรณาการแนวคิด สบช. โมเดลกับพันธกิจของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการประชุมวิชาการ : การดำเนินงานโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2565-2567) ระยะเวลาที่ 1 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

หมวดหมู่: