วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาพยาบาลตามเกณฑ์สภาการพยาบาล ระยะที่ 4 รับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินของสภาการพยาบาล
ณ ห้องประชุมศจี อนันต์นพคุณ อาคาร 3 ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: