รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่องค์กรและอำเภอคุณธรรม ในงาน “วันสงขลา” ประจำปี 2566 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม

วันนี้ (9 มี.ค.66) เวลา 19.30 น. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม ในงาน “วันสงขลา” ประจำปี 2566 โดยมี นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยส่วนราชการ นายอำเภอ และประชาชนเข้าร่วม

ในการนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ในงานวันสงขลา เพื่อสร้างการรับรู้ และบูรณาการให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อน สังคมคุณธรรม ในงานวันสงขลา ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการจสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา หรือ งานวันสงขลา ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “สงขลาเมืองแห่งสีสัน” เพื่อที่ชาวสงขลาร่วมระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา ระลึกถึงบรรพชนที่ได้สร้างเมืองมา รวมถึงสร้างการรับรู้ด้านประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ รวมถึงการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม พร้อมทั้งผลักดันให้สงขลาเป็นเมืองสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ ที่จะนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีส่วนช่วยในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย

    หมวดหมู่: