1293 1000 1049 1954 1802 1841 1259 1733 1737 1327 1262 1518 1645 1429 1955 1143 1302 1080 1310 1176 1161 1462 1877 1345 1641 1172 1743 1545 1340 1824 1190 1150 1630 1150 1667 1603 1768 1756 1969 1734 1720 1366 1764 1699 1419 1144 1702 1042 1273 1772 1066 1116 1990 1244 1034 1696 1599 1582 1463 1257 1379 1774 1440 1365 1390 1757 1056 1160 1596 1124 1087 1402 1819 1964 1939 1312 1108 1692 1889 1314 1949 1733 1108 1455 1265 1075 1433 1540 1398 1389 1479 1538 1926 1160 1137 1162 1077 1209 1246 “วันสงขลา” ประจำปี 2566 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่องค์กรและอำเภอคุณธรรม ในงาน “วันสงขลา” ประจำปี 2566 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม

วันนี้ (9 มี.ค.66) เวลา 19.30 น. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม ในงาน “วันสงขลา” ประจำปี 2566 โดยมี นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยส่วนราชการ นายอำเภอ และประชาชนเข้าร่วม

ในการนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ในงานวันสงขลา เพื่อสร้างการรับรู้ และบูรณาการให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อน สังคมคุณธรรม ในงานวันสงขลา ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการจสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา หรือ งานวันสงขลา ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “สงขลาเมืองแห่งสีสัน” เพื่อที่ชาวสงขลาร่วมระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา ระลึกถึงบรรพชนที่ได้สร้างเมืองมา รวมถึงสร้างการรับรู้ด้านประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ รวมถึงการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม พร้อมทั้งผลักดันให้สงขลาเป็นเมืองสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ ที่จะนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีส่วนช่วยในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย

    หมวดหมู่: