1268 1691 2000 1543 1820 1755 1926 1014 1833 1787 1416 1620 1475 1096 1934 1297 1929 1428 1293 1375 1766 1848 1338 1414 1828 1409 1321 1960 1867 1293 1447 1634 1916 1737 1843 1909 1180 1593 1912 1372 1099 1037 1378 1527 1589 1482 1589 1352 1837 1779 1604 1235 1944 1968 1424 1271 1145 1591 1273 1186 1520 1199 1146 1837 1390 1288 1874 1108 1689 1241 1884 1389 1325 1351 1700 1055 1462 1476 1754 1502 1754 1199 1452 1228 1654 1113 1028 1795 1433 1458 1339 1657 1267 1996 1629 1557 1257 1726 1534 กีฬาส่งเสริมสุขภาพเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สมิหลาเกมส์ ครั้งที่ 25

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางและเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC – NET) ได้จัดโครงการโครงการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร “การแข่งขันกีฬาเครือข่ายภาคใต้” (SC – NET) ครั้งที่ 25 เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย พัฒนาอัตลักษณ์ด้านวินัย หน้าที่ ความสามัคคีและความเสียสละของนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านการละเล่นพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย ตลอดถึงสร้างสุขนิสัยการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพที่ดี โดยมีเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC – NET) ที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ วิทยาลัยพยาบาล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจัดขึ้นในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา สนามกีฬา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

    หมวดหมู่: