วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางและเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC – NET) ได้จัดโครงการโครงการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร “การแข่งขันกีฬาเครือข่ายภาคใต้” (SC – NET) ครั้งที่ 25 เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย พัฒนาอัตลักษณ์ด้านวินัย หน้าที่ ความสามัคคีและความเสียสละของนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านการละเล่นพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย ตลอดถึงสร้างสุขนิสัยการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพที่ดี โดยมีเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC – NET) ที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ วิทยาลัยพยาบาล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจัดขึ้นในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา สนามกีฬา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

    หมวดหมู่: