โครงการพระบริบาลภิกษุไข้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15พฤษภาคม 2566ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลาโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีพระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ประธานกล่าวเปิด นางวิไลวรรณ สาครินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน โดย ดร.ศิริวรรณ ชูกำเนิด รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ประชาสัมพันธ์โดย

..กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ..

หมวดหมู่: