ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมวดหมู่: