โครงการพระบริบาลภิกษุไข้ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566ณ วัดพะโคะ จังหวัดสงขลา โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีพระครูศรีคณาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ประธานกล่าวเปิดนพ.ภควรรษ สังข์ทอง ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลากล่าวรายงาน โดยนางสาวรวมพร กูลเริ่มตั้งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาถวายเครื่องไทยธรรม ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ประชาสัมพันธ์โดย

..กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ..

หมวดหมู่: