ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาและคณะอาจารย์ ต้อนรับ คณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ร่วมเยี่ยมเสริมกำลังใจ ให้้กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริม รณรงค์ สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ให้้กับบุคลากรและนักศึกษาเพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบและเป็นแหล่งศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

    หมวดหมู่: