31 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชและภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 7 เป็นหลักสูตรโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา

หมวดหมู่: