ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ในการจัดการระบบอาหารและโภชนาการของกลุ่มเปราะบางทางโภชนาการ

(หญิงตั้งครรภ์ เด็ก 0-2 ปี และ 3-5 ปี) โดยใช้การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process/ RECAP) ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

หมวดหมู่: