วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดโครงการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของวิชาชีพพยาบาล “พิธีไหว้ครูกตัญญูทิตา” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้น เพื่อแสดงความกตัญญูฑิตาแก่ครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้และบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพพยาบาล การแสดงความเคารพและเชิดชูเกียรติครูพี่เลี้ยงและแหล่งฝึกที่ได้ให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา และเป็นการแสดงถึงความรักความผูกพันที่ศิษย์มีต่ออาจารย์ และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันในปีการศึกษา 2566 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของวิชาชีพพยาบาล “พิธีไหว้ครูกตัญญูทิตา” ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาลและความพร้อมของการเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล เสริมสร้างความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในตนเองในการฝึกปฏิบัติงาน จนกระทั่งนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ

หมวดหมู่: