ขอเเสดงความยินดีสำหรับผลการคัดเลือกครูต้นแบบ นักศึกษาดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่นของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จากการเสนอชื่อและผ่านมติของคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

จากสถาบันพระบรมราชชนก

1.ครูต้นแบบ ที่ประพฤติตนตามอัตลักษณ์ของสบช. (วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ และกตเวที)เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ ได้แก่ อ.ปฐมพร โพธิ์ถาวร หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน วัดและประเมินผล

2. นักศึกษาดีเด่น ที่เรียนดี ความประพฤติดี ประพฤติตนตามอัตลักษณ์ของสถาบันได้แก่ น.ส.บุษรา บุสบา นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

3. ศิษย์เก่าดีเด่น ที่ปฏิบัติงานจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ สถาบัน ชุมชน และประเทศชาติ

ด้านการวิจัย : ดร.อมาวสี อัมพันธ์ศิริรัตน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ศิษย์เก่า วพบ.สงขลา รุ่นที่ 18

ด้านบริหารภาครัฐ : คุณกรรณิกา อังกูร

หัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลหาดใหญ่

ศิษย์เก่า วพบ.สงขลา รุ่นที่ 16

หมวดหมู่: