วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัย “ เรื่องรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการระบบอาหารเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของกลุ่มเปราะบางทางโภชนาการในชุมชนไทย ผ่านการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

หมวดหมู่: