วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาจัดโครงการการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ “ประชุมเชิงปฏิบัติการการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้” ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

หมวดหมู่: