ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานสู่ความเป็นเลิศ(OD) หลักสูตร : พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมศจี อนันต์นพคุณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

หมวดหมู่: