วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ของพยาบาล เวชปฏิบัตินำสู่การพัฒนาคุณภาพของการให้บริการในระดับปฐมภูมิ เเละเป็นการเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาระดับปฐมภูมิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาจึงจัดโครงการบริการวิชาการตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ กิจกรรม : อบรมระยะสั้น “ ฟื้นฟูเวชปฏิบัติ” ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2566 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา

    หมวดหมู่: