ภาพกิจกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาจัดสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 18 ณ หอประชุมเอนกประสงค์และอาคารเรียน 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

หมวดหมู่: