วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดโครงการวิทยาลัยคุณธรรม กิจกรรมกตเวที เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีสงฆ์ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ รับฟังเทศนาธรรม หัวข้อ “ความกตัญญูกตเวทิตากถา” โดยพระมหาจักรพรรดิ ปญญาวฑฒโณ และกิจกรรมกตเวที เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

หมวดหมู่: