โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ (TPSF) โดยวิทยากรบรรยาย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล ให้เกียรติมาบรรยายให้กับคณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมศจี อนันต์นพคุณ

หมวดหมู่: