วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี สงขลา และคณะผู้บริหารต้อนรับและพูดคุยตอบข้อซักถามนักศึกษาและผู้ปกครอง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

หมวดหมู่: