โครงการพระบริบาลภิกษุไข้ รุ่นที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ณ วัดโรงวาส อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาประธานในพิธีพระครูนพกิจโสภณ นิยโต เจ้าอาวาสวัดโรงวาส ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

หมวดหมู่: