วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Global Classroom: Now and Next” การประกวด “สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์” ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้อันได้มาจากกระบวนการวิจัยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ อีกทั้งจะเป็นการสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานวิจัยเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีศักยภาพ

โดยขอเเสดงความยินดีกับ

รางวัล เหรียญเงิน อาจารย์กฤติกา อินทรณรงค์

รางวัล เหรียญทองเเดง อาจารย์จิรารัตน์ พร้อมมูล, ดร.ดวงมน ทรัพย์สินเสรี, อาจารย์สาวิตรี วงค์ประดิษฐ

และ อาจารย์เจิดนภา เเสงสว่าง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หมวดหมู่: