วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล ค่านิยมร่วม และอัตลักษณ์ของสถาบัน กิจกรรมที่ 1 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร : การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารอัตรากำลังบุคลากร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้ค่านิยมร่วม อัตลักษณ์ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมร่วมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข ดังนั้นโดยงานทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล ค่านิยมร่วม และอัตลักษณ์ของสถาบัน มีการสรรหา จัดสรรอัตรากำลัง อย่างเป็นธรรม มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ วิชาชีพ ของอาจารย์ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถ เหมาะสมตามความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การพัฒนาความสามารถที่จะเข้ารับตำแหน่งที่ว่างลง ผ่านการประชุมแบบออนไลน์ Google Meet ในวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2564 ห้องประชุมดอกแก้วและห้องประชุมศจี อนันต์นพคุณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

268607262_4903111473078096_8765056740307775266_n
268407019_4903105356412041_1369135701028460943_n
268791624_4903105163078727_5138308541853630275_n
268843037_4903105319745378_46437646302532938_n
268628624_4903107973078446_2867754558899534777_n
268463416_4903108419745068_3790912780899364551_n
268796932_4903105216412055_3281750557883701824_n
268797068_4903108476411729_9036647312375766487_n
268936664_4903108143078429_562261277212030564_n
268822108_4903108286411748_3393390370687840778_n
269007065_4903108026411774_1228160796527474662_n
269133839_4903107996411777_4106041012117490018_n
267852149_4903108239745086_4715422276625373434_n
268175401_4903105213078722_9035105678117618541_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

หมวดหมู่: