1403 1652 1615 1959 1509 1186 1897 1740 1942 1274 1321 1750 1413 1117 1990 1469 1985 1803 1527 1389 1064 1277 1440 1616 1682 1899 1956 1941 1926 1661 1750 1574 1704 1078 1680 1395 1878 1454 1514 1125 1425 1074 1312 1446 1905 1683 1564 1312 1810 1661 1587 1030 1969 1455 1900 1673 1760 1269 1997 1290 1258 1836 1353 1992 1774 1502 1652 1729 1743 1606 1461 1536 1991 1260 1847 1426 1594 1276 1754 1349 1676 1326 1630 1749 1974 1212 1819 1933 1001 1392 1074 1110 1202 1100 1601 1543 1317 1410 1112 พิธีมอบหมวก เข็ม เครื่องหมายชั้นปีและมอบตะเกียงนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่น 55 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ร่วมแสดงความยินดี พิธีมอบหมวก เข็ม เครื่องหมายชั้นปีและมอบตะเกียงนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่น 55 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

พิธีมอบหมวก เข็ม เครื่องหมายชั้นปีและมอบตะเกียงนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่น 55 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

หมวดหมู่: