1934 1832 1698 1512 1127 1745 1180 1810 1224 1798 1764 1423 1212 1297 1361 1208 1703 1456 1433 1867 1620 1795 1776 1169 1101 1328 1392 1224 1967 1070 1166 1165 1141 1214 1364 1299 1461 1691 1019 1322 1590 1781 1319 1730 1548 1584 1233 1376 1542 1776 1017 1415 1847 1582 1626 1395 1391 1193 1067 1059 1868 1652 1556 1771 1486 1572 1910 1809 1958 1414 1333 1399 1379 1981 1420 1253 1885 1961 1511 1886 1976 1862 1469 1229 1314 1061 1415 1931 1674 1058 1895 1205 1304 1345 1690 1555 1703 1155 1444 อบรมระยะสั้น“ฟื้นฟูเวชปฏิบัติ” ประจำปี 2565

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดโครงการบริการวิชาการตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ กิจกรรม : อบรมระยะสั้น“ฟื้นฟูเวชปฏิบัติ” ประจำปี 2565 เพื่อฟื้นฟูวิชาการด้านบทบาทพยาบาลในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ตลอดจน กฎหมาย และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนความรู้หลักการวินิจฉัยโรค การส่งตรวจ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น รวมทั้งการใช้ยาและข้อควรระวังในการใช้ยา และเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างผู้ปฏิบัติในวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในครั้งนี้

277008301_5230113060377934_5010451716307920980_n
277000166_5230114113711162_2241852955267223559_n
277095461_5230114563711117_7364369407436270034_n
277164404_5230114190377821_525435453891558191_n
276998846_5230114357044471_2478577102612121166_n
277001771_5230113417044565_6115004571576035611_n
277077297_5230114143711159_2924516248784270569_n
276998794_5230114643711109_6276168656191214545_n
277174354_5230114373711136_611383997047775004_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

หมวดหมู่: