วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565 ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยในสังกัดให้พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทั้ง ๕ พันธกิจหลัก ได้แก่ ด้านแผนงานและงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสถาบันพระบรมราชชนกได้ดำเนินการออกแบบให้มีโครงสร้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อลดภาระในการจัดเก็บข้อมูล และลดภาระในการจัดทำรายงาน และเพื่อประโยชน์ในการใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจดังกล่าวจึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบสารสนเทศ มาสนับสนุนระบบการบริหารงานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและเพื่อใช้ในประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

162833943147d1_MIEOPLJHGKNFQ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

หมวดหมู่: