การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)