1086 1201 1905 1778 1631 1926 1593 1827 1678 1038 1964 1759 1905 1341 1757 1728 1469 1949 1227 1583 1795 1952 1333 1108 1046 1760 1514 1643 1578 1981 1203 1743 1899 1626 1736 1952 1687 1385 1134 1406 1792 1465 1238 1474 1694 1917 1015 1342 1157 1479 1334 1859 1948 1443 1850 1287 1126 1095 1237 1982 1840 1457 1366 1731 1411 1558 1227 1609 1899 1079 1739 1613 1061 1000 1064 1919 1255 1169 1368 1070 1614 1719 1032 1988 1329 1749 1067 1390 1669 1667 1086 1426 1409 1982 1504 1321 1594 1577 1654 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1หลัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อร้างอาคารอเนกประสงค์-จำนวน-1หลัง