ขอให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ส่งเอกสารต่าง ๆ และผลการตรวจร่างกาย ก่อนวันสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota